9.12.2013

Toimeentuloperäistä maahanmuuttoa

Eduskunnan kyselytunnilla 5.12.2013 käsiteltiin ns. yhdistelmälupadirektiiviä ja siihen liittyviä, eduskunnan käsittelyssä olevia hallituksen esityksiä, jotka avaavat suomalaista sosiaaliturvaa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville ulkomaalaisille.

Esitin kyselytunnilla kolme kysymystä, joista viimeinen (videolla ajassa 17:48) liittyi ulkomaalaislain ja toimeentulotukilain väliseen ristiriitaan. Ulkomaalaislain lähtökohtana on, että ulkomaalaisen tulee eräitä laissa säädettyjä poikkeuksia lukuunottamatta huolehtia omasta toimeentulostaan ilman, että hän toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen. Jos ulkomaalaisen toimeentulo perustuu yhteiskunnan tukeen, maassaoleskelun edellytykset eivät täyty. Tämä koskee niin EU-kansalaisia kuin muitakin.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) kuitenkin estää sosiaaliviranomaisia luovuttamasta oma-aloitteisesti tietoja oleskelulupaviranomaiselle eli Maahanmuuttovirastolle. Tästä johtuen viimeksi mainittu saa varsin harvoin tietää ulkomaalaisen toistuvasta toimeentulotukeen turvautumisesta. Salassapitomääräykset näin ollen estävät ulkomaalaislain toteutumisen ja käytännössä pakottavat sosiaaliviranomaisen kyseisen lain vastaiseen menettelyyn.

Maahanmuuttoviranomaisella on toki mahdollisuus erikseen pyytää sosiaaliviranomaiselta toimeentulotukeen liittyviä tietoja yksittäisen ulkomaalaisen osalta, mutta on selvää, että Maahanmuuttovirasto ei voi ryhtyä tällä tavoin selvittämään kymmenien tuhansien maassa oleskelevien ulkomaalaisten mahdollista toimeentulotukiasiakkuutta.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston eduskunnan Hallintovaliokunnalle antaman lausunnon mukaan ulkomaalaisten toimeentulotuen saajien määrä pääkaupungissa kasvaa koko ajan. Vuonna 2009 tukea sai 6065 ulkomaalaista kotitaloutta, ja vuoden 2013 lokakuun loppuun mennessä tällaisia talouksia oli jo 8880. Lukuihin eivät sisälly turvapaikanhakijat. Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2009 alkaen aktiivisesti esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että epäselvää ja ristiriitaista tilannetta selkiinnytettäisiin lainsäädännöllä.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 20.5.2010 työryhmän, jonka pohdittavana oli "ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen". Työryhmän loppuraportti julkaistiin 30.12.2011. Raportissaan työryhmä esitti "lähes yksimielisesti", että sosiaaliviranomaisen salassapitomääräyksiä tässä nimenomaisessa asiassa purettaisiin, ja että toimeentulotuesta päättävä viranomainen voisi oma-aloitteisesti antaa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle tiedon toistuvasta toimeentulotuen myöntämisestä ulkomaalaiselle.

Työryhmän muutosesitys ei ole kahden vuoden aikana edennyt lainkaan.

Kyselytunnilla 5.12.2013 peruspalveluministeri Susanna Huovinen vastasi asiaa koskevaan kysymykseeni seuraavasti:

"Tämä asia on noussut täällä eduskuntakeskustelussa aiemminkin esille, ja olen jo silloin kertonut, että meillä on parhaillaan työryhmä, joka selvittää toimeentulotuen ... myöskin erityistilanteita, joissa toimeentulotukea maksetaan, ja tätäkin asiaa tullaan tuossa työryhmän työssä tarkastelemaan."

Jäi täysin epäselväksi, mihin työryhmään ministeri Huovinen viittasi. Kysymykseni koski sitä, että toimeentulotukea koskevan lain salassapitomääräykset estävät ulkomaalaislain toteutumisen, ja tätä ongelmaa pohtimaan ministeriö asetti työryhmän jo toukokuussa 2010. Työryhmä jätti joulukuussa 2011 raporttinsa, jossa se esitti toimeentulotukilain 14 §:n muuttamista siten, että toimeentulotukea myöntävä viranomainen voisi antaa poliisille tai Maahanmuuttovirastolle tiedon toistuvasta toimeentulotuen myöntämisestä ulkomaalaiselle.

Jätän 9.12.2013 kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustelen ministeri Huoviselta sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolta, a) miksi sosiaali- ja terveysministeriö ei ole antanut vuonna 2010 asetetun työryhmän raportin pohjalta lakiesitystä toimeentulotukilain muuttamiseksi, ja b) mihin työryhmään Huovinen viittasi eduskunnan suullisella kyselytunnilla 5.12.2013.

Totean lopuksi omana kantanani (jota tulen tarvittaessa edistämään lakialoitteella), että toimeentulotuesta päättävälle viranomaiselle tulisi oikeuden sijasta asettaa velvollisuus antaa mainitunkaltaiset tiedot maahanmuuttoviranomaiselle. Harkintaan perustuva oikeus vaarantaa ulkomaalaislain toteutumisen ja on siten veronmaksajan intressien vastainen, mutta se myös asettaa Suomessa oleskelevat ulkomaalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, missä kunnassa nämä asuvat ja kenen kanssa he toimeentulotukiasioissaan asioivat.


Takaisin